Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym


    Inne formy pracy z uczniem zdolnym: praca w grupach o podobnym poziomie uzdolnień, gdzie zadawane są zadania trudniejsze dla grup zdolniejszych (koła przedmiotowe). praca w grupach, w których uczniowie uzdolnieni pełnią role liderów, praca moŜe być formą konkursów.


    Dokument PDF: