NAUKI O ZARZĄDZANIU - ResearchGate


    procesy percepcyjne i poznawcze, są składową poglądów oraz wspomagają kształ-towanie autodefinicji jednostek [Zimbardo, Leippe 2004, s. 57-58]. C.A. O’Reilly


    Dokument PDF: