°VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE FAKTORING A FORFAITING


    akciovej spoločnosti pre faktoring a forfaiting (ďalej aj „Faktoringové podmienky“) upravujú vzájomné práva a záväzky Banky ako postupníka a Klienta ako postupcu neupravené Rámcovou zmluvou. Predmetom úpravy podmienok je určenie časti obsa-hu Faktoringového dokumentu, v ktorom bolo výslov-


    Dokument PDF: