„Silniki Spalinowe” w latach 1961–1999


    „Silniki Spalinowe Okrêtowe i Kolejowe” wydano jeszcze w latach 1963–1965 dziewiêæ numerów czasopisma. Kwartalnik naukowo-techniczny Silniki Spalinowe Równolegle z dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹ Zak³adów HCP, dzia³alnoœæ tak¹ prowadzi³o równie¿ Centralne Biuro Konstruk-


    Dokument PDF: