faktyoszczepieniach files wordpress com


    Miedi naleŽy do grupy prostetyczne] nieodwracalnie zwiazanej z kjlkoma bialkami ustr0J0wymi miedzio-zaleŽnymi (oksydaza cytochromowa i monoaminooksydaza). Obja- wami niedoboru tego pierwiastka zaburzenia odpornošct zaIeŽne Od leukopenii i niepra- Wšród limfocytów mleka limfocyty B (LB) stanowiajedynie 25%. Dominuj4


    Dokument PDF: