D IHAD I ZDERZENIE CYWILIZACJI NA ZIEMIACH POLSKO-LITEWSKICH


    D IHAD I ZDERZENIE CYWILIZACJI NA ZIEMIACH POLSKO-LITEWSKICH 205 nie oznacza wył #cznie walki zbrojnej czy terroryzmu. Idea d !ihadu obejmuje ró !ne sfery !ycia ludzkiego – pocz #wszy od osobistego i duchowego wy-siłku, a sko &czywszy na walce zbrojnej, do której jest zobowi #zana wspól-


    Dokument PDF: