KARTA CHARAKTERYSTYKI - sds riotinto com


    tlenek boru ma specyficzne stężenie graniczne ≥ 3,1% dla toksycznych dla klasyfikacji rozrodczości. Produkt został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Specjalne wymagania dotyczące pakowania Ograniczenia dotyczące


    Dokument PDF: