SPOŁECZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA DROBNYCH


    że nadwyżki siły roboczej (bezrobocie utajone). Dlatego województwa, które cha-rakteryzują się największym udziałem drobnych gospodarstw rolnych, cechują się też największą liczbą osób zatrudnionych w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych. Jak wynika z danych tabeli 3, największe rezerwy siły roboczej występują w woje-158


    Dokument PDF: