1 - mickiewiczpolishschool org


    urozmaicony krajobraz - obecność licznych jezior polodowcowych. Powierzchnia Ziemi położona na niewielkiej wysokości n.p.m. Najczęściej powierzchnia ta ma charakter płaski. Obszar, którego wysokości bezwzględne przekraczają 300 metrów n.p.m.,na mapie hipsometrycznej wyróżniony jest barwami żółtymi. Pytanie 15 (1 punkty).


    Dokument PDF: