Bioreaktor membranowy - Inżynieria i Aparatura Chemiczna


    Bioreaktor membranowy – konstrukcja i charakterystyka aparatu Wprowadzenie Biokatalizatory, dziêki swoim niekwestionowanym zale-tom, takim jak specyficznoœæ oraz ³agodne warunki prowa-dzenie procesu znajduj¹ coraz szersze miejsce w technolo-giach otrzymywania zarówno szeregu produktów znanych jak i uzyskiwania zupe³nie nowych [1].


    Dokument PDF: