KIERUNEK: Leśnictwo ROK 1, STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO


    6 ĆWICZENIE 3 (kolokwium 2) Analiza jakościowa wybranych kationów i anionów : Fe3+, NH 4 +, Mg2+ oraz 3CO 3 2-, PO4 -, NO 3-Celem jakościowej analizy chemicznej jest określenie jakościowego składu substancji, czyli


    Dokument PDF: