Muzyczne Światy cz - piotrorawski files wordpress com


    3 | S t r o n a uwzgl ędnieniem miło ści idealizowanej b ądź nieszcz ęśliwej, ale obok tego komponowano pie śni o tematyce politycznej, moralnej, społecznej,


    Dokument PDF: