HISTORIA KOSMETOLOGII 1 ę ą ęć Historia Kosmetologii


    Cel zaj ęć, efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji : historia kosmetologii opisuje rozwój kosmetyki na przestrzeni dziejów ludzko ści. Kładzie nacisk na powi ązanie z innymi


    Dokument PDF: