luban sr gov pl


    Kornelia Macutkiewicz —5 pkt Kornelia Czafurska —4 pkt trzeciego etapu konkursu (praktyczny sprawdzian PO przeprowadzeniu drugiego i umiejqtnošci i rozmowa kwalifikacyjna) Komisja Konkursowa powotana przez Dyrektora SQdu Rejonowego w Lubaniu podjçta uchwaiq nastqpujqcej trešci: Zatrudnié na staž urzqdniczy Paniq Anne Zubik-Dudzióskq.


    Dokument PDF: