gimklobuck files wordpress com


    A. paprocie nasienne B. 521. 1994B NiŽej vwmienione cechy dotyczq: — przedrošle dwupienne B. dlugosz królewski D. jezycznik zwyczajny C. skrzypy D. nagonasienne D. paproci — šciany komórkowe sporofitu wysycone krzemionka — klqcza i pedy zróŽnicowane na wezly i miçdzywçŽla posiadajq merystemy wierzcholkowe i wstawowe


    Dokument PDF: