Julia Stój, Przemysław Karpowicz


    1098 J. STÓJ, P. KARPOWICZ mgr Julia Stój, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.Pracę magisterską pt. „Allosteryczne modulatory aktywności proteasomu oparte o struk-turę zasadowej domeny białka Tat” wykonała w Katedrze Chemii Medycznej.


    Dokument PDF: