Inżynieria procesów logistycznych - wsb edu pl


    Stan procesu logistycznego opisany jest zbiorem zmiennych zależnych i nie-zależnych, określonych bądź ciągłych. Zbiór tych zmiennych, a w szczegól-ności ich wartości rozpatrywane przez decydentów w założonych katego-riach lub normach warunkuje poprawność działania procesu.


    Dokument PDF: