A new book - matematyka gim-nt pl


    re dodajemy, nazywamy wyrazami sumy. Uwaga. W sumie algebraicznej -3a3 - 5a+1 wyrazami sa jednomiany: -3a3 12a2 -5a, 1 Przykady jednomianów: -13 7x5y3t —2xy2 Wszystkie wyraŽenia algebraiczne zbudo- wane sq z jednomianów, czyli wyraŽeñ, które sq pojedynczymi liczbami, pojedyn- czymi literami lub iloczynami liczb i liter.


    Dokument PDF: