ad-matematyka pl


    Naczynie w kszta}cie stoŽka, o promieniu r i wysokoéci h, napelnione jest wod4 aŽ po brzegi. Wodç przelewamy do naczynia w walca, o takim samym promieniu i wysokoéci jak stoŽek. Jakq wysokoéé osiqgnie woda w walcu? A. o,5h Zadanie 25. (0-1) Krawçü podstawy ostroslupa prawidlowego czworokqtnego jest dwa razy krótsza od jego wy- sokoéci.


    Dokument PDF: