WIRUS NEKROZY POMIDORA (TOMATO TORRADO VIRUS) – NOWY


    glutarowym w 0,025 M buforze fosforanowym, pH 7,3 zawierającym 1% czterotlenek osmu. Po odwodnieniu preparat tkankowy zatapiano w żywicy epoksydowej Epon 812.


    Dokument PDF: