EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA PARADYGMATY JUTRA - ResearchGate


    Pacyfiku ostrzegane s ą takie pa ństwa, jak Nowa Zelandia czy Australia, że mog ą spodziewa ć si ę fali uciekinierów z ton ących wysp, co w konsekwencji mo że prowadzi ć do powa żnego ...


    Dokument PDF: