10 Historia administracji - wspia eu


    podstawami doktrynalnymi, ustrojem i funkcjami administracji publicznej w Polsce i wybranych krajach Europy. Dzi ęki temu mog ą pełniej zrozumie ć istot ę i zaobserwowa ć sprawno ść ró Ŝnorodnych modeli ... W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 - 1989. Warszawa 2007.


    Dokument PDF: