A Pery Awans zawodowy nauczyciela - dbp wroc pl


    Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku • 4 Długość stażu KN Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień: 1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy ; 2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy . 2.


    Dokument PDF: