Emocjonalno-społeczne problemy rodziców dzieci chorych na


    Stres intrapsychiczny wiąże się z niemoż-nością radzenia sobie z przeżyciami wewnętrznymi. KPS składa się z 27 stwierdzeń, do których odnosi się


    Dokument PDF: