Instrumenty muzyczne - wydawnictwopzwl pl


    o charakterze instrukcji, objaÊniajàce krok po kroku wykonanie przedmiotu osobom prawo-r´cznym, warto skopiowaç na folii, odwróciç jà i ponownie skopiowaç, a powstanie zwierciadla-ny obraz jako wzór dla osoby lewor´cznej. Zwierciadlane odbicie zdj´cia czy rysunku mo˝na wykonaç za pomocà programu kompu-


    Dokument PDF: