Zasada „zaprojektuj i zbuduj” - Inżynieria Środowiska


    Zasada „zaprojektuj i zbuduj” Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówie ń publicznych (Pzp) wprowadzi ła now ą definicj ę robót budowlanych. Od 20 lutego 2013 r., zgodnie z nowym brzmieniem art 2 pkt 8 ustawy Pzp, przez roboty budowlane nale ży rozumie ć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót


    Dokument PDF: