Matlab – wykresy Krok 4 Rysowanie wykresów


    Matlab – wykresy Krok. 4. Rysowanie wykresów Funkcje: plot(x,y) - rysuje wykres wektora y wzgl ędem wektora x. subplot - funkcja ta umo Ŝliwia umieszczanie wielu rysunków w jednym oknie. Dzieli okno graficzne na mxn okienek oraz uaktywnia okno p. Okienka s ą numerowane od lewej do prawej, wierszami od góry do dołu.


    Dokument PDF: