Przemysław Gawron - bazhum muzhp pl


    szarem jego zainteresowań pozostały natomiast piechota wybraniecka oraz milicje miejskie. Zrezygnował także z omówienia pospolitego ruszenia, wykorzystywanego przy okazji elekcji monarchy oraz bar-dziej szczegółowej analizy funkcjonowania tej instytucji w Inflantach, Prusach Królewskich oraz terytoriach lennych: Prusach Książęcych,


    Dokument PDF: