matainfa files wordpress com


    Dany jest ciqg (a okrešlony dla kaŽdej liczby calkowitej n , w którym = 4 oraz dla kaŽdej liczby n èl prawdziwa jest równošé a — a w, + n —4. Oblicz pierwszy wyraz ciqgu a 1 ustal, czy ciqg ten jest malejqcy. + 3—17 A 'LQ-—-O Strona 8 z 22 MMA IR


    Dokument PDF: