Genomika i inzynieria genetyczna dermatofítów


    no biblioteki genomowe i poznano petng sekwencjç nukleotydowq ich genomów. Pod koniec 2005 r. znana byta petna sekwencja nukleoty-dowa genomów 10 gatunków grzybów (tab. I), a projekty ...


    Dokument PDF: