Nauka Buddy - uupl files wordpress com


    M¡dro–¢ Buddy jest bezkresna jak wielki ocean, za– Jego Duch pe“en jest wielkiego Mi“osierdzia. Budda nie ma kszta“tu, lecz przejawia siƒ w Doskona“o–ci i prowadzi nas


    Dokument PDF: