Szkolenie wst pne BHP INSTRUKTA OGÓLNY - su krakow pl


    Podstawowe zasady BHP zwi zane z obs áug urz dze technicznych oraz transportem wewn trzzak áadowym. ... Szkolenie przeznaczone jest dla studentów odbywaj cych praktyki studenckie oraz uczniów ... w uk áadach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,


    Dokument PDF: