chmielna70warszawa files wordpress com


    nieruchomošci warszawskiej pokoŽoneJ przy ulicy Chmielnej 70 hip. nr 1545 wyciqgu (Repertorium A 10386/2012) z umowy sprzedaŽy spadku sporzqdzonej przed Piotrem Siciñskim — notariuszem w Warszawie z dnia 5 paŽdziernika 2012 roku Repertorium A 10381/2012 na mocy której Marcin Klopociñski dzia*ajqcy w


    Dokument PDF: