=$à&= 1, , TEKSTOWO TABELARYCZNE &= &,8:$581 2


    U2 - WHUHQ]DEXGRZXVáXJRZHMSXEOLF]QHM U3 ± tereny zabudowy i zagospodarowania ]ZL]DQHJR ] XVáXJDPL L REVáXJ NRPXQLNDFML oraz transportu drogowego tj. tereny (budynki) VWDFML SDOLZ VWDFML REVáXJL SRMD]GyZ ZDUV]WDWyZ VDPRFKRGRZFK XVáXJWUDQVSRUWRZFK ]HVSRáyZ SDUNLQJyZ JDUD* RELHNWyZ L XU]G ]H


    Dokument PDF: