POST MIKROBIOL , STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI


    Jednak okazało się, że genom prokariotyczny może zawierać więcej niż jeden chromosom (pierwsze syg- nały pochodziły z badań nad Rhodobacter sphaeroides z#wykorzystaniem techniki PFGE) i nieść oprócz chro-mosomu jeden lub więcej plazmidów (patrz praca prze-glądowa [24]), a chromosom może oprócz „klasycznej”


    Dokument PDF: