FILOZÓFIA ÉS ETIKA TANTERV - bpg hu


    kötelesség, apatheia, hédoné és hedonizmus, carpe diem, Tematikai egység A patrisztika és a skolasztika vázlata Órakeret 4 óra Előzetes tudás A kereszténység államegyházzá válása a római birodalomban, az iszlám színre lépése, az európai középkor kultúrája. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai


    Dokument PDF: