Informacja o zapoznaniu si pracownika z ryzykiem zawodowym


    Informacja o zapoznaniu si pracownika z ryzykiem zawodowym ... O W I A D C Z E N I E O wiadczam, *e zostaáem/am zapoznany/a z:zagro *eniami, ryzykiem zawodowym i wykazem czynników biologicznychzwi zanym z wykonywanymi czynno ciami na moim stanowisku pracy. Przyjmuj


    Dokument PDF: