Próby niemieckiej broni V-1 i V2 na Podlasiu wiosną 1944 roku


    9 W. B ączkowski, Tajne bronie III Rzeszy, Warszawa 1995, s. 13. samolotów 10. Polacy słu żący w RAF odnie śli szereg zwyci ęstw zestrzeliwuj ąc bomby, zanim dotarły do celu, jakim był Londyn 11. Pierwszych V-1 w ataku na stolic ę Wielkiej Brytanii u żyto 12 czerwca 1944 r 12. ...


    Dokument PDF: