INOVAČNÉ METÓDY A ORGANIZAČNÉ FORMY VO VÝUČBE GEOLÓGIE


    Laboratórne praktické cvičenia ♦Žiaci, pri laboratórnych cvičeniach systematicky pozorujú objekty, robia pokusy, zisťujú vlastnosti prírodnín. ♦Praktické laboratórne cvičenia poskytujú veľké možnosti na rozvíjanie tvorivých schopností


    Dokument PDF: