n neurology org


    U 30% chorych torbiel rozwiia w mieiscu wcze4nieiszego urazu lub innei zmiany. W kokciach czaszla wystqpuie rzadko. W pi4miennictwie medycznym opisano mniei niŽ 10 przypadkow torbieli t<tniakowa- rei w koéci czolowei; wszystkie wykazywaly charakterystyczne cechy radiologiczne.1'2 Torbiel tqtniako-


    Dokument PDF: