TAKE THE BIT Italian dishes - impreza krakow pl


    TAKE THE BIT Italian dishes: 1. Bruschetta 9,90 zł Toasts with tomato and basil 2. Mozzarella with tomato and basil 14,90 zł 3. Carppacio 19,60 zł Raw beef tenderloin with parmesan cheese 4. Cheese board 39,00 zł 5.


    Dokument PDF: