4 SPOŁECZNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W ŁODZI – ROZWÓJ


    5 Dz. U., 2008, nr 212, poz. 1555 i 1556. 6 Dz. U., 2006, nr 208, poz. 1535. 7 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r., nr 156, poz. 1817 ... Prezesa Urz du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Władze towarzystwa stanowi zarz d i rada nadzorcza, a tak e zgromadzenie wspólników (spółka


    Dokument PDF: