Studia stacjonarne I stopnia (in ynierskie


    www.chemia.odlew.agh.edu.pl Uwagi Cel przedmiotu – zdobyte umiej tno ci Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw chemii w zakresie umo liwiaj cym dalsze kształcenie w kierunku metalurgii oraz in ynierii mechanicznej, in ynierii materiałowej. Program wykładów Prawa i poj cia chemiczne. ...


    Dokument PDF: