Umiejętności społeczne dzieci - bc ore edu pl


    realizacji może być konieczna taktowna, natu-ralna pomoc nauczyciela. Zdajemy sobie spraw ę, że prezentujemy tu na-szą wizję realizacji programu, nasz punkt widze-nia omawianych kwestii. Wszystkie scenariusze można jednak modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb. Zdajemy sobie spraw ę, że każ-


    Dokument PDF: