BOSKA KREW - mazzei it


    na piwnice winne. Pod uliczkami wino p∏ynie rurami, co wyglàda atrakcyjnie i mo˝na poma-rzyç o koƒcówce „winoduktu” np. w jadalni, ale ma znaczenie czysto praktyczne i wynika z nie-wielkiej iloÊci miejsca i zabytkowej zabudowy, w której mieÊci si´ winiarnia. Energiczna i ele-gancka Giovannella udziela prywatnych lekcji gotowania.


    Dokument PDF: