Pulses & Herbs References Guide Right Cun & Right Yang Wei


    Wu Wei Xiao Du Yin – 15 (or Herbal ABX – 15) (Evergreen) Bai Wei – 3 : He Zi – 3 . Wu Bei Zi – 3 . Tian Hua Fen – 3 . Bai Hu Tang – 15 . Huang Lian Shang Qin Wan -15 . Zhen Ren Huo Ming Yin – 40 (Or Resolve EM) Fu Hai Shi - 10 . Ge Qiao - 10 . If sinuses too dry add: Qing Zao Jiu Fei Tang – 20 . If nose is cold add: Ge Gen ...


    Dokument PDF: