Metody i formy pracy z uczniem dyslektycznym


    • Dziecko z tzw. ryzyka dysleksji, po podjęciu odpowiednich oddziaływań korekcyjnych ze strony domu i szkoły, nie musi w przyszłości być uczniem dyslektycznym.


    Dokument PDF: