JĘZYK ANGIELSKI


    struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi (I. 1) Oceniając pracę pod względem bogactwa językowego, bierzemy pod uwagę następujące podkryteria: − stosowanie urozmaiconego słownictwa i frazeologii na poziomie rozszerzonym − stosowanie urozmaiconych struktur składniowych na poziomie rozszerzonym


    Dokument PDF: