ŚRODOWISKO MATLAB cz 4 Tworzenie wykresów funkcji


    Kolory na wykresie moŜna zmodyfikować poprzez zmianę mapy kolorów. Mapa kolorów jest macierzą trójkolumnową, której elementami są liczby z zakresu 0-1. Kolumny odpowiadają intensywności kaŜdego z trzech podstawowych kolorów RGB: czerwonego, zielonego i niebieskiego.


    Dokument PDF: