Wsparcie społeczne i jego wpływ na zdrowie pacjentów po


    Wsparcie społeczne i jego wpływ na zdrowie pacjentów po zawałach serca* ... prowadzone w okresie od 1 roku do 4 lat po zawale serca, wykazały, Ŝe samotne Ŝycie stanowi waŜny czynnik ...


    Dokument PDF: